Професорсько-викладацький склад кафедри

Серед професорсько-викладацького складу, який забезпечує підготовку фахівців на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії докторів наук – 2, кандидатів наук – 7, старших викладачів – 4, асистентів – 5.

Крохмальний Роман Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Романюк Мирослав Миколайович – доктор історичних наук, член-кореспондент Академії наук України, професор, генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника.

Сніцарчук Лідія Віталіївна – доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, заступник генерального директора з наукової роботи Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Колосовська Ольга Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник генерального директора з наукової роботи Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника.

Демчук Наталія Романівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Кметь Василь Федорович – кандидат історичних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Миклушка Ігор Зіновійович – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету видавничо-поліграфічної, інформаційної технології Української академії друкарства.

Хамула Орест Григорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних видань Української академії друкарства.

Черняхівський Володимир Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Седляр Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, асистент, завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сирота Лілія Богданівна – кандидат філологічних наук, асистент, науковий співробітник Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника.

Петрій Ігор Ярославович – кандидат історичних наук, асистент, завідувач сектора бібліології Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Біловус Галина Григорівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри.

Труш Володимир Васильович – старший викладач кафедри.

Рибчинська Наталія Анатоліївна старший викладач кафедри, науковий співробітник відділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника.

Цвіркун Ірина Олександрівна – старший викладач кафедри, заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Пугач Любов Юріївна – старший викладач кафедри.

Білоусова Роксана Зіновіївна – асистент кафедри.

Чирук Євангеліна Гордіївна – асистент кафедри.

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюють відповідно до вимог Міністерства освіти України, за планом Університету. Частина викладачів проходила стажування у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах НАН України та закордону. Окремі викладачі кафедри навчаються в аспірантурі (стаціонарна та заочна форми навчання). Організація навчального процесу і виховання майбутніх фахівців спирається на систему провідних бібліотек Львова. Зокрема, високий викладацький рівень на кафедрі допомагають забезпечити і провідні фахівці, яких запрошено з інших навчальних закладів.Крохмальний Роман Олексійович

Крохмальний Роман Олексійович

К.ф.н., доцент, в. о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

1994 року закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. 1997 року захистив кандидатську дисертацію „Українська романтична поезія 20-60-х років ХІХ століття (модуль метаморфози)” за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Автор монографії «Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль перемін художнього образу)». Детальніше...


Навчальні курси:
Основи наукових досліджень

Сфера наукових зацікавлень: проблеми літературного процесу ХІХ століття; шевченкознавство; проблеми інтерпретації текстів української романтичної поезії 20-60-х років ХІХ століття на підставі застосування модуля метаморфози як універсального тексту-коду, ідеальної моделі; проблеми романтичного світогляду, антропоцентричної триєдності, трансфігурації, трансферності, кумуляції образів у тексті.

Основні наукові праці:

Крохмальний Р.О. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль перемін художнього образу) : [монографія] / Р.О. Крохмальний. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 424 с. Крохмальний Р. Проблема дослідження метаморфози на рівні семантичного коду / Р. Крохмальний // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 35. – С. 37–48.

Крохмальний Р. [Рецензія] / Р. Крохмальний // Записки наукового товариства імені Шевченка. Том ССL. Праці Філологічної секції. – Львів, 2005. – С. 832–834. – Рец. на монографію: Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття / Р. Голод. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 284 с.

Крохмальний Р. Проблема трансформації релігійної свідомості в поемі А. Могильницького «Скит Манявський» / Р. Крохмальний // Українське літературознавство. – Вип.67. – 2006. – С.64–75.

Крохмальний Р. Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова / Р. Крохмальний // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007.- Вип.41. – С.44–52.

Крохмальний Р. „Шукаю шляхових на небі я зірок…” (Буря і тиша в поетичних візіях Левка Боровиковського) / Р. Крохмальний // Волинь філологічна: Текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського в конексті слов’янського романтизму : збірник наукових праць. – Вип. 2. – Луцьк, РВВ «Вежа» Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007. – С.75–89.

Крохмальний Р. Поетична творчість та релігійна традиція як емпіричний когерент хронотопного і трансцендентного світу / Р. Крохмальний // Парадигма: збірник наукових праць. – Вип. 3. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,2008. – С.282–313.

Крохмальний Р. Фольклорний фітонім як архетипний символ трансферності та когерентності художнього образу / Р. Крохмальний // Міфологія і фольклор. – № 1. – 2008. – С. 67–77.

Крохмальний Р. «Дух таємничий, незнаний, а сильний…» (когерентність світів у повісті Івана Франка «Петрії й Довбущуки» / Р. Крохмальний // «Іван Франко: дух, наука, думка, воля» : матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка.— Львів, 27 вересня -1 жовтня 2006 р. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008.- С. 753–765.

Крохмальний Р. Риси когерентності художнього образу: на матеріалі творів О.Стороженка / Р. Крохмальний // Магістр гри слова: філологічні дослідження, присвячені 60-річчю проф. Бацевича Ф.С. – Луцьк, 2009. – С.218–234.

Крохмальний Р. Фольклорний фітонім як архетипний символ трансферності та когерентності художнього образу / Р. Крохмальний // Міфологія і фольклор. – № 1 (2). – 2009. – С. 60–71.

Крохмальний Р. Поетика паралельного світу: кумулятивна інтерпретація тексту І.Нечуя-Левицького «Запорожці» / Р. Крохмальний // Парадигма. Збірник наукових праць. – Вип.4. – 2009. – С.129–164.

Крохмальний Р. «Між синім небом і чорним Стіксом»: вирішальні моменти формування світогляду Р. Іваничука — Митця і Громадянина / Р. Крохмальний // Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури : збірник наукових праць. – Львів ; Ужгород : Ґражда, 2009. – С.139–151.

Крохмальний Р. «Пурпурове сонце в ситній скрині неба»: формула когерентності поетичного світу / Б. І. Антонича / Р. Крохмальний // Міфологія і фольклор. – № 1(5). – 2010. – С. 50–58.

Крохмальний Р. «Рано засіяне поле»: деякі аспекти поетики малої прози Ірини Вільде / Р. Крохмальний // Українське літературознавство. – Випуск 69. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.238–253.

Крохмальний Р. Концепт порогової ситуації в художній інтерпретації Івана Нечуя-Левицького / Р.Крохмальний // Українське літературознавство. – Випуск 71. – 2010. – С. 15–25.

Крохмальний Р. Кошик зі смерекового коріння: до проблеми когерентності деяких літературознавчих засад Миколи Ільницького / Р. Крохмальний // Парадигма. Зірник наук.праць на пошану Миколи Ільницького. – Вип. 5. – 2010. – С.44–55.

Крохмальний Р. «І Вавилон. І Надсянська легенда…». Проблема концепту когерентності художнього образу: архетип і текст / Р. Крохмальний // Міфологія і фольклор. – №3-4 (7). – 2010. – С. 60–65.Романюк Мирослав Миколайович

Романюк Мирослав Миколайович

Д.і.н., член-кореспондент Академії наук України, професор

У 1979 р. закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка, у 1983 р. – аспірантуру. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2001 р. – докторську. У 2001 р. отримав звання доцента, у 2002 р. – професора. З 2003 р. – директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Сфера наукових зацікавлень: історіографія, джерелознавство, бібліографознавство, історія та теорія преси. Детальніше...


Основні наукові праці:

Українські часописи Львова, 1848 – 1939 рр. : історико-бібліографічне дослідження : у 3 т. / уклад.: М.М. Романюк (кер. проекту), М. В. Галушко. – Львів : Світ, 2001 – 2003. – Т. 1 : 1848 – 1900 рр. – 2001 – 744 с. ; т. 2 : 1901 – 1919 рр. – 2002. – 692 с. ; т. 3. – кн. 1 : 1920 – 1928 рр. – 2003. – 912 с. ; кн. 2 : 1929 – 1939 рр. – 2003. – 928 с.

Романюк М.М. Оратаї журналістської ниви: Українські редактори, видавці, публіцисти : у 3 кн. / М. М. Романюк ; ред. О. Катола ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2002 – кн. 1. – 2002. – 236 с. ;кн. 2. – 2004. – 240 с.

Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія : навчальний посібник для студентів спеціальності „Видавнича справа та редагування” / М.М. Романюк; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; МОН України, Українська академія друкарства, кафедра видавничої справи і редагування. – Вид. 2-ге, випр. – Львів, 2003. – 93 с.

Науково-дослідний центр періодики (1993 – 2003 рр.) : у 2 т. / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; уклад. М.М. Романюк; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2003. – Т. 1 : Наукова діяльність : покажчик видань. – 328 с. ; т. 2 : Постаті : бібліографічний покажчик. – 676 с.

Володимир Качкан : біобібліографічний покажчик / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; уклад. і автор передм. М.М. Романюк. – Львів, 2005. – 204 с.Колосовська Ольга Михайлівна

Колосовська Ольга Михайлівна

Заступник генерального директора з наукової роботи Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, кандидат історичних наук (Дослідження та колекціонування стародрукованої кириличної книги в Галичині (кінець XVIII – перша половина XX ст.) 1998 р.), доцент. З 1999 - 2010рр. - завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Навчальні курси:
Бібліотекознавство
Спецсемінар
Магістерський семінар
Професійна етика бібліотекаря Детальніше...

Коло наукових зацікавлень: історія книгодрукування та бібліотечної справи України, персонального бібліографічно-бібліотечного доробку діячів інформаційно-бібліотечної галузі. Автор каталогів кириличних стародруків, наукових досліджень з проблем бібліографування та історико-книгознавчого вивчення стародрукованих видань, історії бібліотечної справи України, бібліотек та книгозбірень Галичини. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових форумів з окреслених проблем. Загальна кількість опублікованих досліджень - понад 50 наукових статей та повідомлень загальним обсягом більше 200 умовних друкованих аркушів.

Основні наукові праці:

Колосовська О.М. Еще один экземпляр «Грамматики словенской» Лаврентия Зизания / О. М. Колосовська // Из истории академических библиотек: Сб. науч. трудов. – М., 1983. — С. 217—224.

Колосовська О.М. Видання Львівського Ставропігійського братства фондах відділу рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника АН України / О. М. Колосовська // З історії книги та бібліографії: Зб. наук. праць. — К., 1990. – С.28—32.

Колосовська О.М. Книги з особистої бібліотеки Я.Головацького у фондах відділу рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника АН України / О. М. Колосовська // Тези наук. конф., присвяч. 175-річчю від дня народження Я.Ф.Головацького. – Львів, 1990. – С. 23—26.

Колосовська О.М. The introduction of the literature from the collections of special preservation into the scientific circulation / О. М. Колосовська // Staatsbibiliotek Preussischer Kulturbesitz Veroffentlichungen der Osteuropa – Abteilung. Band 15. – Berlin, 1991. – S. 116—119.

Колосовська О.М. Видання перших кириличних друкарень у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника / О. М. Колосовська // Бібліотека – скарбниця духовності. – К., 1993. — С. 177—181.

Колосовська О.М. Кириличні стародруки у книгозбірні “Студіону” / О. М. Колосовська // Роль бібліотек монастирів, соборів та інших установ у розвитку культури України. – К., 1993. – С. 48—49.

Колосовська О.М. Кириличні стародруки з бібліотеки Богословського наукового товариства у Львові / О. М. Колосовська // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень IV круглого столу (Львів, 9-10 травня 1994 р.). – Львів, 1994.

Колосовська О.М. Вивчення, дослідження і популяризація стародрукованих видань у Львівській науковій бібліотеці ім. В.Стефаника / О. М. Колосовська // Історичне краєзнавство і національне виховання. Матеріали наук.-практ. конф. – Львів, 1994. – С.35—36.

Колосовська О.М. Колекціонування стародрукованих видань у Львові у XIX – першій половині XX ст. / О. М. Колосовська // Книга в соціокультурному просторі (Досвід книговидання XIX—XX ст. і сучасні проблеми). —Львів, 1995. – С. 34—36.

Колосовська О.М. До питання про книгодрукування у Стрятині / О. М. Колосовська // Рогатинська земля: історія та сучасність. – Львів; Рогатин, 1995. – С. 177—179.

Колосовська О.М. Кириличні стародруки з бібліотеки А.С.Петрушевича / О. М. Колосовська // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 47. — 1995. – С. 95—98.

Колосовська О.М. Видання Успенського братства у львівських збірках / О. М. Колосовська // Успенське братство та його роль в українському національно-культурному відродженні: Доповіді та повідомлення наук. конф. 4-5 квітня 1996 р. — Львів, 1996. – С. 84—88.

Колосовська О.М. Кириличні стародруки зі збірки Наукового товариства ім.Т.Шевченка / О. М. Колосовська // Бібліотека НТШ: книги і люди.—Львів, 1996. – С. 22—27.

Колосовська О.М. Бібліографування стародрукованої книги в Галичині / О. М. Колосовська // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики. — Львів, 1996. — С. 58—64.

Колосовська О.М. Стародруки з бібліотеки Віктора Баворовського / О. М. Колосовська // Krakow - Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1996. — С. 48—52.

Колосовська О.М. Стародруки Поторицької бібліотеки Дідушицьких / О. М. Колосовська // Lwow: Miasto — Spoleczenstwo — Kultura. – Krakow, 1996. — S. 74—76.

Колосовська О.М. Доля стародруків з бібліотеки греко-католицької капітули в Перемишлі / О. М. Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України. — Вип.6. — Львів, 1998. – С. 132—139.

Колосовська О.М. Дослідження та колекціонування стародрукованої кириличної книги в Галичині (кінець XVIII – перша половина XX ст.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 1998. —16 с.

Колосовська О.М. А.С.Петрушевич – колекціонер і дослідник стародрукованої книги / О. М. Колосовська // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку суспільства. — Вип. 2. – Львів, 1998. – С. 151—161.

Колосовська О.М. І.Франко – дослідник та користувач стародрукованої книги / О. М. Колосовська // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 25—27 вересня 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 120—123.

Колосовська О.М. Дослідження історичних колекцій стародруків у Львівській науковій бібліотеці ім. В.Стефаника НАН України: Стан і перспективи / О.Колосовська, І.Качур // Krakow - Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. — T. 4. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1999.— С. 65—70.

Колосовська О.М. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України. Вип. 3: Видання друкарень Львова: М.Сльозки, Арсенія Желиборського, Йосифа Шумлянського, монастиря св.Юра / Колосовська О., Гацкова С. – Львів, 2000. – 167с.

Колосовська О.М. Колекція кириличних стародруків з бібліотеки Народного Дому у Львові / О. М. Колосовська // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського. — Вип. 4. – К., 2000. – С. 124—131.

Колосовська О.М. Маргінальні записи на кириличних стародруках – джерело до вивчення історії культури України / О. М. Колосовська // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наук. праць. – Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. – Київ, 2001. — С. 312—326.

Колосовська О.М. Видання М.Сльозки у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України: електронний каталог / Автори-укладачі Колосовська О., Гацкова С. — Львів, 2001. (технічне виконання — УАД).

Колосовська О.М. Дослідження кириличних стародруків у Львові: історіографічний огляд / О. М. Колосовська // Krakow - Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. — T. 5. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. — С. 59—71.

Колосовська О.М. Коллекция еврейских старопечатных изданий в фондах Отдела редкой книги Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины / О. М. Колосовська // Материалы Девятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Тезисы. — М., 2002. — С. 34—35.

Колосовська О.М. Бібліотека Народного Дому: з історії формування фондів / О. М. Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України. — Вип. 9/10. — Львів, 2002. – С. 114—134.

Колосовська О.М. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України. Вип. 4: Видання Львівського Ставропігійського братства 1591 – 1644 р. / Колосовська О., Гацкова С. – Львів, 2002. – 128 с.

Колосовська О.М. Кирилична стародрукована книга у дослідженнях галицьких учених (кінець XVIII - перша половина XX ст.) / О. М. Колосовська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. — Вип. 10. — К., 2003. — С. 7—36.

Колосовська О.М. З історії формування та дослідження фондів стародрукованих і рідкісних видань Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України / О. М. Колосовська // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: історія, проблеми, перспективи: До 185-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.Мечнікова: Збірник статей. — Одеса, 2003. — С.75— 86.

Колосовська О.М. Автографи на книгах бібліотеки А.С.Петрушевича / О. М. Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України. — Вип. 11. — Львів, 2003. — С. 39—72.

Колосовська О.М. Biblioteka “Narodnego Domu” we Lwowie: tworzenie zespolow i organizacja dzialalnosci / О. М. Колосовська // Krakow - Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX і XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. — T. 6. Cz.1. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. — S. 180—189.

Колосовська О.М. Б. Дідицький – бібліотекар Народного Дому (1884-1901 рр.) / О. М. Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України. — Вип. 12. – Львів, 2004. – С. 236—250.

Колосовська О.М. Формування славістичної бібліотеки Антона Петрушевича / О. М. Колосовська // Проблеми слов’янознавства: збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.І.Франка. – Вип. 54. – Львів, 2004. – С. 190–201.

Колосовська О.М. Бібліотека Антона Петрушевича – джерело до вивчення міжслов’янських культурних взаємин / О. М. Колосовська // Kultura ksiazki ziem wschodniego i poludniowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i roznice. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2004. – S.327–344.

Колосовська О.М. “...Обов’язок супроти народу, науки, заведеня...”: місія бібліотекарів Народного Дому у Львові / О. М. Колосовська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. — Вип. 15. — К., 2005. — С. 123—143.

Колосовська О.М. Пилип Свистун (1844-1916) – громадський діяч, редактор, бібліотекар / О. М. Колосовська // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — Львів, 2005. — Вип. 13. — С.526–540. (1 у.а.).

Колосовська О.М. Орест Авдиковський / О. М. Колосовська // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника. — Львів, 2005. —Вип. 12. — С.5. (0,1 у.а.).

Колосовська О.М. Іван Пелех / О. М. Колосовська // Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника. — Львів, 2005. —Вип. 12. — С. 310–311. (0,1 у.а.).

Колосовська О.М. Юліан Яворський / О. М. Колосовська // Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника. — Львів, 2005. —Вип. 12. — С. 509–511. (0,3 у.а.).

Колосовська О.М. “...Заступати інтереси української людности”: діяльність Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові (1930-1939) / О. М. Колосовська // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С.174–180.

Колосовська О.М. Галицькі бібліотеки XVIII – початку XX ст.: стан і перспективи досліджень у відділі рідкісної книги ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України / О. .М. Колосовська, Качур І. // Рукописна і стародрукована книга: Збірник праць. Міжнародна наукова конференція (XII Федоровський семінар), Львів, 23-25 квітня, 2004 р. – Львів, 2006. – С. 84–89.

Колосовська О.М. Діяльність “Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові” (1930-1939) / О. М. Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki. – Т.8. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – S. 64–72.

Колосовська О.М. Міжнародна книгознавча конференція у Кракові / О. М. Колосовська // Записки ЛНБ. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 488–491.

Колосовська О.М. Личная библиотека как составная часть национального книжного наследия (на примере собрания А.С.Петрушевича) / О. М. Колосовська // Книжная культура. Особенности становления и развития: Материалы Российско-Украинского научного форума (Киев, 11 июня 2008 г.) – Москва: Наука, 2008. – С.

48–51.

Колосовська О.М. “Нагорода за кривду” чи “сповнення обов’язку”: Бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908-1947) / О. М. Колосовська // Вісник Львівського університету: серія “Книгознавство, бібліотекознавство”. — Львів, 2008. — Вип. 3. — С. 193–201.

Колосовська О.М. З поля меценатсько-бібліофільських зацікавлень митрополита Андрея Шептицького (1865-1944) / О. М. Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki. – Т.9. – Cz.1. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – S. 120–124.

Колосовська О.М. Праця на благо науки: діяльність Богдана Барвінського в Науковому товаристві імені Шевченка / О. М. Колосовська // Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29-30 квітня 2009 р. – Львів, 2009. –С.58–60.

Колосовська О.М. “Служити науковим силам ” – кредо бібліотечної діяльності Антона Генсьорського (1890-1970) / О. М. Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki XIX і XX wieku: jubileuszowa X miedzynarodowa konferencja naukowa, Lwow, 20-22 pazdziernika 2009 r.: Streszczenia referatow. –Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2009. – S. 37.

Колосовська О.М. Портрет бібліотекаря в інтер’єрі інформаційного суспільства / О. М. Колосовська // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 12 листопада 2009 р. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 49–53.

Колосовська О.М. Библиотека Антония Петрушевича – универсальное славистическое собрание второй половины XIX – начала XX в. / О. М. Колосовская // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник. – Киев, 2008. — Вып. 6. — С. 379–391.

Колосовська О. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка / О.М.Колосовська, І.О.Цвіркун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : серія : Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Подільський національний університет, Наукова бібліотека; редкол.: О. М.Завальнюк, голова, В. С.Прокопчук, відп. ред. [та ін.]. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – С. 22-26.

Колосовська О. Книжкові пам’ятки у меценатсько-бібліофільських пріоритетах Митрополита Андрея Шептицького (1865-1944) / Колосовська О. // Матеріали другої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 23 вересня 2010 р. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 160–168.

Kolosowska O. Opracowanie naukowe i badania zbiorow starodrukow Lwowskiej Biblioteki Naukowej im.W.Stefanyka / Olha Kolosowska // Libri separati : inspiracje do badan nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Bialorusi, Ukrainy i Litwy / pod red. S.Siess-Krzyszkowskiego i W.Waleckiego. – Krakow : Collegium Columbinum, 2010. – S.31-40.

Колосовська О. Дослідження книжкових пам’яток в Галичині (кінець XVIII –перша половина XX ст.) / Ольга Колосовська // Львівська національна наукова бібліотека імені В.Стефаника: історія і сучасність : матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 28-29 жовтня 2010 р. / відп. ред. М. М. Романюк; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека імені В.Стефаника. – Львів, 2010. – С. 196–200.

Колосовська О. Музей книги: з історії творення / Ольга Колосовська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені В.Стефаника : збірник наукових праць. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 2 (18). – С.627–640.

Колосовська О. Відділ рідкісної книги: формування та організація фондів, науково- бібліографічне розкриття / Ольга Колосовська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені В.Стефаника : збірник наукових праць. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 400–425.Демчук Наталя Романівна

Демчук Наталя Романівна

к.ф.н., доцент

Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені І. Франка (1995 р.). У 1998-2002 рр. – асистент, з 2002 р.– доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені І. Франка.

Навчальні курси:
Галузеві інформаційні ресурси
Історія світової бібліографії
Історія бібліографії Детальніше...

Енциклопедична справа
Редакційне опрацювання тексту до друку
Основи книговидавництва
Науковий семінар

Сфера наукових зацікавлень: теорія та практика бібліопсихології, бібліопедагоки, бібліотерапії як галузей бібліотекознавства та спеціального книгознавства.

Основні наукові праці:

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство (2001–2006) : бібліографічний покажчик змісту / укл. Н.Р. Демчук ; вступ. ст. Н. Л. Бічуї. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 48 с.

Демчук Н. Художній світ прози Т. Шевченка (проблема психологічного аналізу) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / Наталія Романівна Демчук ; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 19 с.

Демчук Н. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Наталія Демчук // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 4. – С. 15 – 20.

Демчук Н. Синкретична природа бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 3. – С. 164 – 179.

Демчук Н. Концепція посіву бібліопсихологічних цінностей в інтерпретації Івана Франка / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – Вип. 6. – С. 147 – 166.

Демчук Н. Навчання дисциплін книгознавчого циклу у вищій школі : методологічні константи, наукові перспективи в контексті сучасних освітніх змін / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 25. – С. 206–217.

Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників / Наталія Демчук, Оксана Романюк // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 3. – С. 289–301.

Демчук Н. «Енциклопедія українознавства»: ґенеза й особливості формування структурно-типологічних пріоритетів видання / Н. Демчук // Krakow – Lwow : ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miкdzynarodova Konferencja Naukowa (Lwow, 20–22 paџdziernika 2009 r.) : streszczenia referatow. – Krakow, 2009. – С. 29–30.

Демчук Н. Пейзаж у прозі Т.Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Львів: ВЦ Львівського державного університету імені Івана Франка ; Вид-во “Літопис”, 1999. – 46 с. – ISBN 966-7007-19-7.

Демчук Н. Портрет у прозі Т.Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Львів : ВЦ Львівського державного університету імені Івана Франка ; Вид-во “Літопис”, 1999. – 44 с. – ISBN 966-7007-18-9.

Демчук Н. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Львів : Каменяр, 1999. – 34 с. – ISBN 5-7745-0767-X.

Демчук Н. De te fabula narratur або Про що розкаже Ендіміон (з психології творчості Т.Шевченка) / Н. Демчук // Дзвін. – 1998. – № 5 – 6. – С. 144–147.

Демчук Н. Варнак (повість) [Електронний ресурс] / Н. Демчук. — Режим доступу : http://www.shevcycl.kiev.ua.

Демчук Н. Портрет [Електронний ресурс] / Н. Демчук. — Режим доступу : http://www.shevcycl.kiev.ua.

Демчук Н. Пейзаж [Електронний ресурс] / Н. Демчук. — Режим доступу : http://www.shevcycl.kiev.ua.

Демчук Н. Інтер’єр [Електронний ресурс] / Н. Демчук. — Режим доступу : http://www.shevcycl.kiev.ua.

Демчук Н. Художній психологічний аналіз: мотивація терміна і теоретична парадигма / Н. Демчук // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – Вип. 1. – С. 189–198.

Демчук Н. Стельмах Михайло Панасович // Довідник з історії України. - К.: Генеза, 2001. - С. 829.

Демчук Н. Стефаник Василь Семенович // Довідник з історії України. - К.: Генеза, 2001. - С. 833.

Демчук Н. Титан української словесності / Наталя Демчук // Львівщина у 2009 році. Знаменні пам’ятні дати краю : календар-щорічник / упоряд. : Лідія Працьовита, Тетяна Грудень ; ЛОУНБ. – Львів, 2009. – С. 15–17.Кметь Василь Федорович

Кметь Василь Федорович

(22.VI.1975, м. Львів) – історик-медієвіст, архівіст, кандидат історичних наук (Львівська єпархія у ХVI–на початку ХVII ст., 2001), доцент (2006)

Директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2007), доцент кафедри давньої історії України та архівознавства.

Член Вченої ради, заступник голови Видавничої ради ЛНУ імені Івана Франка; голова Львівського зонального методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, член Президії науково-методичної бібліотечної комісії при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, голова секції з комплектування інформаційних ресурсів науково-методичної бібліотечної комісії. Детальніше...

Навчальні курси:
Історія наукової бібліотеки Львівського університету

Сфера наукових зацікавлень: давня історія України, архівознавство, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни (кирилична і латинська палеографія, укр. дипломатика), бібліотекознавство, історія книги, історія Церкви та міжцерковних відносин на українських землях у XIV–XVII ст., історія богословської думки.

Керівник 5 кандидатських дисертацій.

Автор понад 100 наукових публікацій. Член редакційної ради та співавтор “Енциклопедії Львова”; “Енциклопедії Львівського університету”; заступник головного редактора “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”.

Основні наукові праці:

Кметь В. Документ бродівських міських актів 1631 р. із згадкою про Гійома Левассера де Боплана // Боплан і Україна. Збірник наукових праць. – Львів, 1998. – С. 78-81.

Кметь В. (у співавт. з Мацюк О., Царьова Н., Шестакова Н.) Ars discernendi vera ac falsa. Рецензія на: М. М. Кріль Основи палеографії. Навчальний посібник. – Київ, 1995. – 196 с.; М. М. Кріль Латинське письмо та його види: Текст лекцій. – Львів, 1996. – 64 с. // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 3. – Київ, 1998. – С. 171-181.

Кметь В. Діяльність галицького латинського архієпископа Якуба Стрепи (1391-1409) (на матеріалах Центрального державного історичного архіву України у Львові) // Львів: місто - суспільство - культура. Збірник наукових праць. – Т. 3. – Львів, 1999. – С. 22-31.

Кметь В. Документи до біографії першого львівського владики Макарія (Тучапського) в актах Коронної метрики // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 18-25.

Кметь В. “Дворний єпископ з рамени митрополита”. До 460-ліття хіротонії першого львівського православного владики Макарія (Тучапського) // Православний Вісник. Видання УПЦ КП. – Київ, 2000. – № 5-6 (травень-червень). – С. 58-74.

Кметь В. Мацюк Орест-Нестор Ярославович // Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940-2000). Ювілейна книга / Упорядники О. Вінниченко і О. Целуйко. Відповідальний за випуск Р. Шуст. – Львів, 2000. – С. 132-134.

Кметь В. Львівська православна єпархія: короткий огляд історії // Шематизм Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Львів: ПАІС, 2000. – С. 8-43 (Вибрана бібліографія до історії Львівської єпархії. – С. 44, 59, 67, 68, 70, 74, 81, 87, 92, 101, 104, 107, 110, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 140, 141, 145, 148, 149, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 189, 190, 192, 195-197, 201, 204-207, 213, 219).

Кметь В. Львівський єзуїтський колегіум на тлі контрреформації у Речі Посполитій в XVI – першій половині XVII ст. // Проблеми архівознавства і джерелознавства. Збірник наукових праць до 90-річчя від дня народження професора В’ячеслава Стрельського (Серія “Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела”. – Вип. 4). – Київ, 2001. – С. 351-388.

Кметь В. Інвентарі Успенської та Святоонуфріївської монастирської церков у Львові 1579 року // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2001. – Вип. 35-36. – С. 494-510.

Кметь В. Львівський єпископ Єремія (Тисаровський) у “Життєписах” сучасника // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2001. – Вип. 4. – С. 69-79.

Кметь В. До історії взаємовідносин між львівськими єпископами та церковними братствами у XVI – на початку XVII ст. // Форум. Бюлетень громадської організації “Інтелектуально-фаховий форум”. – Львів, 2001. – № 2 (4), грудень. – С. 53-65.

Кметь В. Юрисдикційний статус та організаційна структура Галицької (Львівської) єпархії (ХІІ – середина XVI століття) // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. – Львів: Інститут Історії Церкви ЛБА, 2001. – Ч. 3. – С. 131-155.

Кметь В. “Життєписи львівських єпископів грецького обряду” – пам’ятка української історіографії другої половини XVII ст. // Lwow: miasto – spoleczenstwo – kultura. Studia z dziejow Lwowa / Pod red. Kazimierza Karolczaka. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – S. 65-92.

Кметь В. Львівська єпархія XVI – початку XVII ст.: огляд історіографії // Православний Вісник. Видання УПЦ КП. – 2002. – № 9-10. – С. 42-59.

Кметь В. Православна історіософія архімандрита Захарії (Копистенського) // Православний Вісник. Видання УПЦ КП. – 2003. – № 3-4. – С. 34-39.

Кметь В. З історії дослідження Львівської єпархії XVI – початку XVII ст. за матеріалами фондів ЦДІАЛ України // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 107-115.

Кметь В. Міжнародна наукова конференція „Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції” (Трускавець, 16-19 квітня 2003 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Випуск 38. – С. 794-796.

Кметь В. З історії становлення Львівської православної кафедри // Гуманітарний Seminarium. Науково-практичний щорічник. – Київ, 2003. – № 1. – С. 124-131.

Кметь В. (у співавт. з Турмис Н., Шуст Р.) Стан і перспективи розвитку спеціальних історичних дисциплін // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія / За ред. Леоніда Зашкільняка. – Львів, 2004. – С. 229-259.

Навчальні плани та програми. Секція історії / Міністерство освіти і науки України, Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівська обласна Мала академія наук / Кметь В.Ф., Кокотко Н. В., Погоральський Я. В. та ін. – Львів, 2006. – 40 с.

Кметь В. Церква і релігійне життя // Історія Львова. У трьох томах / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів: Центр Європи, 2006. – Т. 1. – С. 246-250.

Кметь В. Вагилевич Іван // Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.). Біобібліографічний довідник / Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – С. 89-91.

Кметь В. Ліске Франц-Ксаверій // Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.). Біобібліографічний довідник / Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. С. 357-358.

Кметь В. Методика православної педагогіки протоієрея Анастасія Абрамовича // Єпархіальний Вісник Дрогобицько-Самбірської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Дрогобич, 2007. – №10 (46), жовтень. – С. 20-38.

Кметь В. (у співавт. з Дух О.) “Ratio Studiorum” в історії європейської та української освіти // Ratio Studiorum: Уклад студій Товариства Ісусового. Система єзуїтської освіти (Серія Studia rationis) / Пер. з лат. Р. Паранько, пер з англ. А. Маслюх. – Львів: Свічадо, 2008. – С. 7-31.

Кметь В. Галицька митрополія: реалії та міфи української церковної дійсності // Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 1020-літт. Хрещення Руси-України. 21 жовтня 2008 року, м. Київ / Упор. архієп. Димитрій (Рудюк), свящ. В. Клос. – Київ: Архангельський глас, 2008. – С. 376-383.

Аксер Єжи. Щоб навчав ти чужих дітей… Кілька думок про долю академічного вчителя / Укладачі В. Кметь, І. Мрака. Редкол. І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2008. – 56 с.; портр. – (Серія “Doсtor Honorіs Causa”).

Кметь В. Наукова бібліотека університету у перспективі 400-річчя // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 3-8.

Кметь В. (у співавт. з Ільків-Свидницький М.) Збірка інкунабул Львівського університету: з історії формування і каталогізації // Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: catalogus / Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека; [уклав Ф. П. Максименко; передмов. Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь;]. – [Вид. 2-ге розшир. та допов. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 5-26.Миклушка Ігор Зіновійович

Миклушка Ігор Зіновійович

К.т.н., доцент

З 1968 по 1978 рік навчався у Львівській середній школі № 63. У 1978 р. вступив до Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. У 1987 році вступив на стаціонарне навчання до аспірантури до Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. У 1992 році завершив роботу над дисертацією, яку успішно захистив на спеціалізованій раді Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. У 1992 році був обраний асистентом кафедри ТВДФ УПІ, а через рік обіймав посаду доцента цієї ж кафедри, викладав спеціальні дисципліни. Детальніше...

У 1998 році був учасником делегації українських фахівців, які за ініціативи Британської ради брали участь в ознайомлювальному візиті у Великобританію, Німеччину, Іспанію з вивчення досвіду підготовки спеціалістів для видавничої справи. У рамках проекту в 2000 році була створена кафедра електронних видань української академії друкарства. На посаді завідувача кафедри працював 10 років. З 2008 року займає посаду декана факультету видавничо-поліграфічної та інформаційної технології УАД.

Навчальні курси:
Основи авторського права
Основи книговидавництва та поліграфічної справи
Електронні видання
Новітні інтелектуальні технології і віртуальна комунікація

Сфера наукових зацікавлень: книговидавництво, електронні видання, новітні технології і віртуальні комунікації, сучасні інформаційні технології.

Основні наукові праці:

Миклушка І.З. Перспективні технології електронного видавництва [Текст] / І. З. Миклушка // Міжнар. конф. "Інформ. технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті": тези доп. – Львів, 2005. – С. 19–22.

Веб-сайт для поліграфічної фірми – роздуми на тему [Текст] / І.З. Миклушка, О.Р. Лозовюк // Палітра друку. – Львів, 2005. – № 1. – С. 9.

Стандарт XML як технологічна основа електронних бібліотек [Текст] / І.З. Миклушка // Міжнар. конф. "Теорет. і прикладні аспекти побудови програмних систем". – К., 2005. – С. 160–163.

Методи захисту вмісту WEB - сторінок [Текст] / І.З. Миклушка // Наук.-техн. конф.проф.-викл. складу, наук. співроб. і асп. (Укр. акад. друкарства) : [тези доп.:у 2-х ч.] – Львів, 2007. – С. 115.

Кафедра електронних видань Української академії друкарства: біобібліографічних покажчик / укл.: О.В. Мельников, О.М. Василишин; редкол.: В.М. Сеньківський, І.З. Миклушка, О.Г. Хамула. – Львів: Українська академія друкарства, 2009. – 136 с.Хамула Орест Григорович

Хамула Орест Григорович

К.т.н., доцент

Закінчив середню школу в 1980 р. Після здачі вступних випробовувань поступив в Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова на спеціальність: “Автоматизація та комплексна механізація виробничих процесів в поліграфії”, у 1985 році закінчив інститут і був направлений на роботу в м. Яворів на ВО “Сірка”, де працював енергетиком будинку культури. У листопаді 1985 року був призваний служити в армії. Демобілізувався в 1987 році та влаштувався працювати у “Всесоюзному науково-дослідному інституті метрології і стандартизації” інженером електронщиком. Детальніше...

В 1991 році було запропоновано повернутися на рідну кафедру, де працював до 1996 року майстром виробничого навчання. Склавши іспити до аспірантури був зарахований на заочне навчання з 1996 року по 1999 рік. Після закінчення аспірантури було запропоновано піти працювати на кафедру “Електронні видання”, яка відкривалася. В грудні цього ж року захистив свою дисертацію. У 2004 році було присвоєне вчене звання доцента. Сьогодні працює доцентом кафедри та займає посаду начальника навчального відділу.

Навчальні курси:
Електронні інформаційні ресурси
Менеджмент інформаційних ресурсів

Сфера наукових зацікавлень: уніфікація текстів електронних видань, розроблення та створення комп’ютерних шрифтів, комп’ютерно-видавничі технології.

Основні наукові праці:

Хамула О. Методичні вказівки з виконання та захисту випускних робіт магістрів для студентів спеціальності видавничо-поліграфічної і інформаційної технології / О. Хамула, І. В. Шаблій, В. В. Шибанов . – Львів: УАД, 2004. – 24 с.

Комп’ютерно-видавничі технології: навч. посібн. / О.Г. Хамула. – Львів: Видавництво Української академії друкарства, 2007. – Ч. 1.– 168 с.

Буква - не тільки звук… / О.Г. Хамула, Я. Й. Куць, С. П. Дідусь // Комп’ютерні технології друкарств. – Львів: УАД, 2008. – № 20. – С. 226–232.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронна комерція» для спеціалістів напряму 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємство» спеціальності 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність». – Львів: УАД, 2008. – 36 с.

Аналіз сучасних методів представлення електронних видань // Тези доповідей науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів. – Львів, УАД, 2008. – С. 112.

Хамула О. Мистецтво графіки українського шрифту / О. Хамула // Krakow – Lwow : ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa (Lwow, 20–22 pazdziernika 2009 r.) : streszczenia referatow. – Krakow, 2009. – С. 47.

Хамула О. Основи творення кириличних шрифтів / О. Хамула, Я. Куць, С. Дідусь // «Квалілогія книги» : збірник наукових праць. – Львів : УАД, 2009. – № 2 (16). – С. 10–19.

Кафедра електронних видань Української академії друкарства: біобібліографічних покажчик / укл.: О. В. Мельников, О. М. Василишин; редкол.: В. М. Сеньківський, І. З. Миклушка, О.Г. Хамула. – Львів: Українська академія друкарства, 2009. – 136 с.

Хамула О. Дослідження форматів електронних видань для e-book / О. Хамула // Тези доповідей науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД. – Львів : УАД, 2010. – С. 83.

Хамула О. Універсальний електронних навчальний ресурс «Univer» / О. Хамула, Т. Даниленко, В. Швачко // Тези доповідей науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД. – Львів : УАД, 2010. – С. 93.Седляр Олександр Володимирович

Седляр Олександр Володимирович

К.і.н., асистент кафедри

(16.09.1978, м. Житомир) – історик, книгознавець, кандидат історичних наук (Громадсько-політична діяльність Андрія Чайковського, 2005), завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000 р. закінчив історичний факультет, у 2000–2001 рр. навчався за магістерською програмою, а в 2001–2004 рр. – в аспірантурі на цьому ж факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2001 р. працює в Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка (у 2005–2010 рр. – завідувач відділу бібліології, з 2010 р. –науково-бібліографічного відділу). Детальніше...

Навчальні курси:
Еволюція українського книговидання
Історія української преси
Історія книги і періодики Галичини
Пошук інформації в ІС

Сфера наукових зацікавлень: українське книговидання і книгорозповсюдження у Галичині в ХІХ ст., історія читання в Галичині ХІХ ст., національний рух галицьких українців ХІХ ст.

Основні наукові праці:

Седляр О. Філія товариства “Просвіта” в Бережанах (1890-ті – 1914 роки): заснування, діяльність, визначні постаті / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія історична / [редкол. : Р. Сирота (відп. ред.), О. Вінниченко (заст. ред. кол.), Г. Рачковський (відп. секр.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – Вип. 38. – С. 640–656.

Седляр О. Участь Андрія Чайковського в організації українського громадського руху на Бережанщині (кінець 80-их рр. ХІХ ст. – 1904 р.) / Олександр Седляр // Народознавчі зошити. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. – Зош. 1–2. Січень – квітень. – С. 20–29.

Седляр О. Андрій Чайковський: формування світогляду і громадська діяльність (70- ті – початок 80-х рр. ХІХ ст.) / Олександр Седляр // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Зб. наук. пр. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 7. – С. 176–190.

Седляр О. Стосунки Андрія Чайковського із старорусинами (русофілами) (70-і рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Олександр Седляр // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Коло, 2005. – Вип. IХ. – С. 272–287.

Седляр О. Видавнича діяльність товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870) / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 76–115.

Седляр О. Головна та місцеві Руські ради і українська книга (1848–1851) / Олександр Седляр // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28–30 жовтня 2010 р. / Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [відп. ред. М. М. Романюк]. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 144–149.

Седляр О. Розповсюдження видань товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870 рр.) / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 28–51.

Седляр О. Видавнича діяльність “Галицько-руської матиці” в суспільній оцінці галицьких українців (1848–1870 рр.) / Олександр Седляр // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХIХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліографії Львів. нац. ун- ту ім. І. Франка, Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту ім. Комісії національної освіти у Кракові. – Львів: [Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – С. 20–28.

Седляр О. Серіальні видання “Галицько-руської матиці”: проекти та їх реалізація (1848–1874 рр.) / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 61–77.

Седляр О. “Галицько-руська матиця”: завдання, організація, члени товариства (1848–1870) / Олександр Седляр // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 668–692.Петрій Ігор Ярославович

Петрій Ігор Ярославович

К.і.н., асистент кафедри

У 1990–2000 р. навчався у СШ № 53 м. Львова. У 2005 р. закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Архівознавство», а у 2008 р. – аспірантуру цього ж університету. У квітні–жовтні 2005 р. – архівіст відділу використання інформації документів Центрального державного історичного архіву України у Львові, від лютого 2008 р. – молодший науковий, згодом науковий співробітник, тепер завідувач сектора бібліології Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Пам’ятки мемуарної літератури як джерело до історії Східної Галичини часу Першої світової війни».Детальніше...

Навчальні курси:
Книжкова культура Галичини
Музейна справа
Соціологія книги і читання

Сфера наукових зацікавлень: історія Львова і Галичини, історія повсякдення, мемуарна література.

Основні наукові праці:

Петрій І. Щоденник Володимира Шухевича як джерело до історії російської окупації Львова 1914–1915 років / Ігор Петрій // Львів : місто – суспільство – культура : Збірник наукових праць / за ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів, 2007. – Т. 6 : Львів–Краків : діалог міст в історичній ретроспективі. – С. 464–479. – Спеціальний випуск Вісника Львівського університету. Серія історична.

Петрій І. Репресії австро-угорської адміністрації проти населення східної Галичини на початку першої світової війни / Ігор Петрій // Z dziejow regionow Europy Srodkowo-Wschodniej w XIX i XX w. / pod redakcia M. Stolarczyka, J. Kuzickiego, P. Graty. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 97–101.

Петрій І. Щоденник Володимира Стефанишина як джерело до історії Легіону УСС у 1914–1915 рр. / Ігор Петрій // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 259–272.Черняхівський Володимир Вікторович

Черняхівський Володимир Вікторович

(Народився 13 грудня 1952 у Львові) – математик, кандидат фізико-математичних наук (1984), доцент (1987)

Закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту (1974) за спеціальністю «Прикладна математика». У 1974-78 інженер Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту; 1978-87 асистент, 1987-88 доцент кафедри обчислювальної математики; з 1989 доцент кафедри програмування.

Сфера наукових зацікавлень: теоретичні та практичні питання застосування алгоритмічних мов, алгоритми та структури даних системного програмування, проблеми надійності та якості програмного забезпечення.

Навчальні курси: "Вступ до програмування", "Основи програмування", "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Системне програмування", "Мови, мовні процесори, методи трансляції", "Сучасні інформаційні технології", "Інформатика та обчислювальна техніка", "Основи теорії баз даних".

Відмінник освіти України (1992).

Близько 80 наукових праць і публікацій, зокрема, Поиск устойчивых ошибок в программах (М., 1989); Елементи інформатики (Львів, 1990); Збірник задач з основ алгоритмізації. Навч. посібн. для 10-11 класів (Львів, 1997); Delphi-4: Сучасна технологія візуального програмування (Львів, 1999); Програмування мовою асемблера (Львів, 2002).Сирота Лілія Богданівна

Сирота Лілія Богданівна

К.ф.н., асистент

Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, денну аспірантуру при Інституті українознавства імені Івана Крип?якевича НАН України. Від 2000 р. – кандидат філологічних наук. Від 2002 р. працює науковим співробітником Львівської національної бібліотеки України імені Василя Стефаника НАН України, від 2012 р. – асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор бібліографічного покажчика «Літературна група «Митуса» (Львів, 2004), понад 50 статей у фахових українських та зарубіжних виданнях, переважна більшість яких присвячена проблемам функціонування художнього і літературно-критичного текстів на сторінках друкованих видань. Інші напрямки досліджень: книга і західноукраїнський літературний процес, українські письменники і видавничий рух Галичини, періодика і книга в епістолярїї галицьких діячів.

Читає наступні курси: «Книгознавство», «Основи книговидавництва і поліграфічної діяльності: маркетинг і менеджмент», «Основи книговидавництва і поліграфічної діяльності: стратегія видавничої діяльності», «Маркетинг і менеджмент бібліотечної діяльності», «Пошук інформації в інформаційних системах».

Публікації за останні роки:
  2009
 1. Авангардистські журнали Я. Цурковського у контексті західноукраїнської літературної полеміки 1920-х рр. // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 168. – С. 35 – 49.
 2. Західноукраїнська історична проза 1920 – 30-х рр.: особливість зближення культурно-історичного фону з ідеологією націоналізму // Вісниківство: літературна традиція та ідеї: зб. наук. Праць, присвячений пам’ті Василя Іванишина. – Дрогобич, 2009. – С. 78 – 89.
 3. Західноукраїнський літературний футуризм початку 1920-х рр. (за матеріалами журналу «Будяк» (1921 – 1923) // Записки НТШ. – Львів, 2009. – Т. 257: Праці філологічної секції. – С. 175 – 192.
 4. Редакторська робота Осипа Назарука у газеті «Нова Зоря» у 1920 – 1930-і рр. // Мандрівець. – Тернопіль, 2009. -- № 4. – С. 66 – 76.
 5. «Ранок» // Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст.: Іст.-бібліогр. Дослідження / уклад. М. М. Романюк та ін. /ЛННБУ ім. В. Стефаника. – Т. 2: 1881 – 1905. – Львів, 2009. – С. 372 – 375.

 6. 2010
 7. Заснування наукового франкознавства: публікації Михайла Возняка 1920–1930-х років / Ліля Сирота // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 верес.–1 жовт. 2006 р.). — Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. — Т. 2. — С. 780-789.
 8. «Прийміть вислови глибокої пошани» : листування М. Рудницького з М. Мочульським (1934–1939 рр.) / публікацію підготувала Лілія Сирота // Дзвін. — 2010. — Чис. 2. — С. 107-113.

 9. 2011
 10. Богдан Ігор Антонич у діалозі з художньо-естетичними напрямами свого часу «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації : зб. наук. праць. — Львів, 2011. — С. 453-465. — (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» ; вип. 11).
 11. Листування Василя Стефаника з Осипом Назаруком (1930–1934) // Вісник НТШ. — 2011. — Чис. 45. — С. 57-61, фото.
 12. Літературні матеріали газети «Діло»: особливості добору і групування // Журналістика : наук. зб. — Київ, 2011. — Вип. 10 (35). — С. 49-65.
 13. Міжвоєнні ювілеї Василя Стефаника у його листуванні з Михайлом Рудницьким // Спадщина: літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 6. – К., 2011. – С. 187 – 227.
 14. Михайло Рудницький і українські письменники-дебютанти // Slavia Orientalis. — Warszawa, 2011. — № 1. — R. LX. — S. 49-66.


Біловус Галина Григорівна

Біловус Галина Григорівна

К.ф.н., старший викладач

З 1986 р. до 1991 р. навчалася на філологічному факультеті Львівський національний університет імені Івана Франка. З вересня 1991 р. – старший лаборант філологічного факультету, з вересня 2002 р. – асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії філологічного факультету, з травня 2004 р. – асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв, з вересня 2009 р. – старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв, з 2006 р. до 2010 р. заступник декана факультету культури і мистецтв. Детальніше...

Навчальні курси:
Бібліографознавство
Бібліотечне краєзнавство
Науковий семінар
Історія бібліотечної справи Львівщини
Інформаційно-бібліографічне забезпечення гуманітарних наук
Бібліографічна евристика

Сфера наукових зацікавлень: дослідження проблем теорії і практики перекладу фразеологізмів на споріднену мову, бібліографування періодичних видань, вивчення персональної бібліографії.

Основні наукові праці:

Біловус Г. Тарас Салига : матеріали до бібліографії / Н. Рибчинська, Г. Біловус, І. Яремчук // Тарас Салига. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 239–301 ; 311–316. – (Серія "Слово про вченого" ; вип. 1).

Біловус Г. Шевченкознавство в науково-публіцистичній спадщині В. Дорошенка // Слово в словаре и дискурсе : сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера. – М. : ООО "Издательство "Элпис", 2006. – С. 698–702.

Біловус Г. Деякі питання мови та стилю Т. Шевченка як об'єкт досліджень львівських учених / Г. Біловус // Українська філологія: досягнення і перспективи: до 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1994. – С. 91–95.

Біловус Г. З історії вивчення фразеології художньої прози Т. Шевченка / Г. Біловус // Slavica Stetinensia. № 9. Zeszyty Naukowe. № 258. Universytet Szcecinshi. – Szczecin, 1999. – S. 221–230.

Біловус Г. Театрознавчий журнал «Просценіум» : бібліографічний покажчик змісту (2001 – 2006) / укл. Г. Г. Біловус ; вступ. ст. М. В. Гарбузюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 80 с.

Біловус Г. Лінгвошевченкознавчі студії: до вивчення фразеології в повістевій спадщині Кобзаря / Г. Біловус // Ритми сучасної філології: до 50-річчя професора Т. А. Космеди : збірник наук. статей / упоряд. Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАЇС, 2007. – С. 244–252.

Біловус Г.Г. Паремія як засіб інтертекстуальності повістей Т. Г. Шевченка / Г. Г. Біловус // Jezyk. Czlowiek. Dyskurs. – Szczecin, 2007. – S. 395–399.

Біловус Г.Г. До типології інтертекстем повістей Т. Г. Шевченка / Г. Г. Біловус // Slowo. Tekst. Czas : materialy IX z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej. – Szczecin, 2008. – S. 178–183.

Біловус Г. До видання творів Т. Шевченка у Варшаві (1932 – 1939) / Г. Біловус // Krakow – Lwow: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku: jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa (Lwow, 20–22 pazdziernika 2009 r.) : streszczenia referatow. – Krakow, 2009. – C. 26.

Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 252 с.

Біловус Г.Г. Персональна бібліографія на сторінках галицьких часописів 1930-х рр. / Г. Г. Біловус // Матеріали другої наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (Львів, 23 вересня 2010 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 227–233.Труш Володимир Васильович

Труш Володимир Васильович

Старший викладач

Закінчив філологічний факультет Львівського національного університету імені І. Франка (2000 р.), старший лаборант кафедри бібліотекознавства і бібліографії (2000-2002 рр.); аспірант (2000-2004 рр.); заступник декана філологічного факультету (2001-2002 рр.); асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії (2001 р.); заступник декана факультету культури і мистецтв (2003-2006 рр). Детальніше...Навчальні курси:
Документознавство
Історія української книги
Архівна справа
Електронні ресурси бібліотек України
Бібліотекознавство

Сфера наукових зацікавлення: українська література 20-х років ХХ століття; І.Свєнціцький як бібліотекар, бібліограф і книгознавець; історія української книги, книгознавство.

Основні наукові праці:

Труш В. Відображення буття інтелігенції в прозі М. Івченка / В. Труш // Semper tiro: збірник наукових праць молодих учених на пошану професора І. О. Денисюка. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – С. 121–125.

Труш В. Книгознавчі контакти І. Свєнціцького: за автографами приватної бібліотеки / В. Труш // Krakow – Lwow : ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa (Lwow, 20–22 pazdziernika 2009 r.) : streszczenia referatow. – Krakow, 2009. – С. 36–37.Рибчинська Наталія Анатоліївна

Рибчинська Наталія Анатоліївна

Старший викладач

У 1977-1982 рр. навчалась на відділенні «Слов’янських мов і літератур» філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, після закінчення якого працювала перекладачем. З 1986 р. до нинішнього дня працюю у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника (спочатку у відділі опрацювання, а з 12 січня 1987 р. – у відділі бібліографії). Працюю асистентом кафедри бібліотекознавства і бібліографії, викладаю дисципліни бібліографічного циклу. Детальніше...


Навчальні курси:
Історія української бібліографії
Сучасне бібліографознавство
Актуальні проблеми сучасного бібліографознавства

Сфера наукових зацікавлень: історія української бібліографії.

Основні наукові праці:

Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / [уклад.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук] ; Львівський національний університет ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв. –– Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. –– 254 с.

Методичний посібник з бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / [авт.-уклад. Н.А. Рибчинська] ; Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. –– Львів, 2010. –– 72 с.

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та еміграції, 1914-1939 : бібліографічний покажчик. Т. 1 : 1914-1919/ [уклад.: Л. І. Ільницька (керівник проекту), Т. М. Дубова, Л. Я. Кужель, Н.А. Рибчинська, Л. Т. Сущ ; передм. М. М. Романюка ; відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Львів, 2010. –– 472 с.

Публікації

Бібліографічна Франкіана Володимира Дорошенка // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Львів, 2006. — Вип. 6. — С. 121–129.

Бібліографічне бюро у Львові (1910–1914): принципи поточного реєстру української книги // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — Вип. 14. — С. 90–99.

Діяльність Володимира Дорошенка на бібліотечній ниві // Бібліотеки на західноукраїнських землях ХVІІІ-ХХ ст. : доп. та повідомл. другої наук. конф., Львів, 29–30 жовт. 2004 р. — Львів, 2006. — С. 137–143.

Українська бібліографія в Галичині у другій половині ХІХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2007. — Вип. 15. — С. 48–62.

Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. // Книжкова та рукописна культура Західної України: історія, методологія, джерельна база : Міжнар. наук. конф. : тези доп., Львів, 27–28 берез. 2008. –– Львів, 2008. –– С. 8.

Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Львів, 2008. — Вип. 1 (16). — С. 317–329.

Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): персональний склад і засади створення // Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база : матеріали Міжнародної наукової конференції, Львів, 29–30 квіт. 2009. Львів, 2009. С. 47–48.

Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка (1909–1939): структура, організаційні засади, напрями діяльності, зв’зки з науковими установами Києва // Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка (1909–1939): напрями діяльності та постаті : збірник наукових праць / упорядкув. і загальна ред. текстів Л. Ільницької ; Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Наукове товариство ім. Шевченка в Україні. –– Львів, 2010. –– С. 27–157.

Калинович Іван. Сучасний стан українського друкованого слова. Бібліографічно-статистичний нарис / публікація та передмова „Перший пробний білянс українського друкованого слова за роки 1914–1924” Івана Калиновича Наталії Рибчинської // Бібліографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка (1909–1939): напрями діяльності та постаті : збірник наукових праць / упорядкув. і загальна ред. текстів Л. Ільницької ; Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Наукове товариство ім. Шевченка в Україні. –– Львів, 2010. –– С. 416–480.

Зміна парадигми бібліографічної тематики академічної бібліотеки у Львові (1940—2010) // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., Львів, 28–29 жовт. 2010 / відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника. –– Львів, 2010. –– С. 138–143.Цвіркун Ірина Олександрівна

Цвіркун Ірина Олександрівна

Старший викладач

(Народилася у м. Керч) – бібліотекар - бібліограф, заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки Львівського університету. Навчання: Кримське училище культури (1971-73), Рівненський інститут культури (1979-84), інститут підвищення кваліфікації М-ва культури і мистецтв (м. Київ, 1996), стажування за програмою “Бібліотечний менеджмент та маркетинг”, участь у роботі ALA – Амер. Бібл. Асоц. (США, 1996), травнева шк. – 2000 “Бібліотечні та інформаційні технології ХХІ ст.” (Британська Рада в Україні). Від 1977 пра¬цює у Наук. б-ці Львів. ун-ту: бібліотекар, ст. бібліотекар від. книго¬зберіган¬ня (1977-82); зав. сектора від. обслуговування (1983-86); ст. методист (1986-90), зав. наук.–метод. від. (1990-95); від 1995 – заст. дир. з наук. роботи. Розробила лекц. курси “Організація обслуговування читачів бібліотек ВНЗ”, „Керівництво читанням” – для бібл. працівників ФПК Львів. ун-ту (1985-87); кер. перед¬дипломної практики студ. Рівн. ін-ту культури (1987-91); голова ДЕК спеціалізації “Бібліотечна справа” Львів. уч-ща культури (1999, 2006). Авт. і кер. проектів: „Електронна пошта в НБ Львівського університету” (1997), „Автоматизована інформаційна система НБ: відділ україніки”(1998). За підтримки фонду „Відродження” – БД (1984-2000) вид-ва періодики EBSCO, від Британської Ради в Україні та фонду „Відродження” за проектом „Бібліотека тисячоліття” – 250 т. світової класич. худож. л-ри. (2001). Участь в роботі міжнар. наук. конф., зокрема: „Бібліотеки та асоціації у світі, що змінюється”– Крим 98, Крим 2002 (гранти фонду „Відродження”). Від 1997 – чл. Укр. Бібл. Асоц. (УБА). Старший викладач кафедри бібліотекознавства і біблографії факультету культури і мистецтв.

Навчальні курси:
Основи інформаційного пошуку
Науковий семінар
Законодавче забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності
Сучасна бібліотечна політика
Правові аспекти бібліотечної діяльності

Сфера наукових зацікавлень: Бібліотекознавство і бібліографія

Основні наукові праці:

Федір Пилипович Максименко // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 4. – С. 30–32.

Стан та проблеми роботи бібліотек вузів Західного реґіону України з комплектування фондів // Скарбниця духовності : Наук. б-ці Ужгород. ун-ту – 50 / відп. ред. В .С. Поп. – Ужгород, 1997. – С. 68–71.

Колосовська О.М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872 – 1959) / Колосовська О.М., Цвіркун І.О. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 22–26.Білоусова Роксана Зіновіївна

Білоусова Роксана Зіновіївна

Асистент

Закінчила СШ № 2 у 1992 р. У 1995 р. вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на філологічний факультет. З 2003 р. працювала на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії старшим лаборантом, з 2009 р. асистент тієї ж кафедри.

Навчальні курси:
Інформаційна культура і самоменеджмент студента
Книгознавча спадщина І. Франка
Еволюція українського книговидання
Бібліотека як соціальний інститут
Особливості функціонування основних типів бібліотек
Історія бібліотечної справи зарубіжних країн
Історія бібліотечної справи Львівщини

Сфера наукових зацікавлень: бібліотекознавство, книгознавство, бібліографія.Пугач Любов Юріївна

Пугач Любов Юріївна

Старший викладач

У 2000 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на філологічний факультет кафедри бібліотекознавства і бібліографії. З 2005 року асистент тієї ж кафедри.

Навчальні курси:
Основи бібліотечно-бібліографічних знань
Історія бібліотечної справи в Україні
Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг
Теорія соціальних комунікацій
Допоміжні наукові дисципліни бібліотекознавства і інформаційних наук
Спеціалізовані бібліотечні зібрання документів

Сфера наукових зацікавлень: бібліотекознавство та книгознавство.

Основні наукові праці:

Комаринська Л. Фандрейзинг – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова / Л. Комаринська // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство. Бібліотекознавство та інформаційні технології, 2007. – Вип. 2. – С. 140–148.

Пугач Л. Книговидавничі пріоритети культурно-просвітньої діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874 – 1939) / Л. Пугач // Krakow – Lwow : ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa (Lwow, 20–22 pazdziernika 2009 r.) : streszczenia referatow. – Krakow, 2009. – С. 10–11.Чирук Євангеліна Гордіївна

Чирук Євангеліна Гордіївна

Асистент

У 2006 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». 2006 – 2010 рр. – старший лаборант кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв. З вересня 2010 р. – асистент цієї ж кафедри.

Навчальні курси:
Бібліографознавство
Бібліотекознавство
Книжкове пам’яткознавство

Сфера наукових зацікавлень: історія бібліотечної справи Галичини, бібліографознавство.

Основні наукові праці:

Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 252 c.

Чирук Є. З поля бібліографічних студій М. Павлика / Є. Чирук // Krakow – Lwow: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku: jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa (Lwow, 20–22 pazdziernika 2009 r.) : streszczenia referatow. – Krakow, 2009. – С. 21–22.

Іменний покажчик / уклад.: Любов Пугач, Володимир Труш, Євангеліна Чирук // Життя і творчість Леся Курбаса. В рецепції українського театрознавства / [упоряд., наук. ред. Богдан Козак ; бібліографія та укладання іменного покажчика Любов Пугач, Володимир Труш, Євангеліна Чирук]. – Львів : Літопис ; Київ ; Харків, 2012. – С. 641–654.Бойко Ольга Іванівна

Бойко Ольга Іванівна

Старший лаборант

У 2011 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Мова та література (японська)" та здобула кваліфікацію філологія. Викладач японської мови і літератури. Викладач української мови і літератури. З травня 2011 року- старший лаборант кафедри бібліотекознавства і бібліографії.Мурин Галина Андріївна

Мурин Галина Андріївна

Старший лаборант, методист деканату заочного навчання

У 2010 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». З 2010 р.- старший лаборант кафедри бібліотекознавства і бібліографії, з 2011 р. – за сумісництвом методист деканату заочного навчання.

- Викладачі -

All rights reserved © 2012 - 2018, Гах Ярослав