Кафедра готує фахівців за спеціальністю
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

1.1. Загальна концепція навчального процесу

Одна з концептуальних засад підготовки на кафедрі - поєднання академічної університетської освіти з постійним опануванням практичних фахових дисциплін на базі певного колективу інформаційної установи міста під керівництвом одного з провідних його працівників. Виходячи із засад цієї концепції створено навчально-виробничий комплекс на підставі угод поміж Львівським національним університетом імені Івана Франка та провідними бібліотеками Львова. Зокрема, укладені угоди про співпрацю Університету із Львівською науковою бібліотекою ім. В.Стефаника НАН України.

Завдяки цьому студенти отримують спеціальні знання безпосередньо від практиків сучасних інформаційних систем і водночас знайомляться із фаховою діяльністю колективу наукової установи чи закладу практично-інформаційної сфери.

1.2. Загальні відомості

1.2.1.

 1. Напрям підготовки: 0201 Культура
 2. Спеціальність: 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
 3. Термін навчання : 4 роки
 4. Освітній кваліфікаційний рівень: бакалавр культури, книгознавець, бібліотекознавець, бібліограф
 5. Узагальнений об'єкт діяльності: Бібліотека (архів, музей) як соціально-культурний інститут
 6. Секція 93.21 «Діяльність у сфері документно-комунікаційної системи»

Зокрема, цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін передбачає такі нормативні та спеціальні курси:

 1. Загальне бібліографознавство: Теоретичні основи бібліографії.
 2. Загальне бібліографознавство: Бібліографічна евристика.
 3. Історія української бібліографії.
 4. Загальне бібліотекознавство: Організація бібліотечної справи, діяльності бібліотек.
 5. Документно-інформаційні ресурси.
 6. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів.
 7. Аналітико-синтетична обробка документів.
 8. Інформаційно-пошукові системи.
 9. Культура української книжності.
 10. Організація основних галузевих інформаційних ресурсів.
 11. Документознавство.
 12. Архівна справа і поточна документація.
 13. Бібліотека як соціальний інститут.
 14. Регіональні документно-інформаційні ресурси.
 15. Організація основних галузевих інформаційних ресурсів.
 16. Основи книгознавства.
 17. Менеджмент інформаційних ресурсів.
 18. Правові аспекти бібліотечної діяльності в Україні.
 19. Основи бібліопсихології.
 20. Пошук інформації в інформаційних системах.
 21. Наукове дослідження бібліотечних процесів.
 22. Історія бібліотечної справи.
 23. Основи книговидавництва та поліграфічної справи.
 24. Історія бібліотечної справи в Україні.
 25. Основи авторського права.
 26. Редакційне опрацювання тексту до друку.
 27. Теорія соціальних комунікацій.
 28. Основи інформаційного пошуку.

1.2.2.

 1. Напрям підготовки: 0201 Культура
 2. Спеціальність: 7.02010201 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
 3. Термін навчання: 1 рік
 4. Освітній кваліфікаційний рівень: спеціаліст культури, книгознавець, бібліотекознавець, бібліограф
 5. Узагальнений об'єкт діяльності: Бібліотека (архів, музей) як соціально-культурний інститут
 6. Секція 93.21 «Діяльність у сфері документно-комунікаційної системи»

Зокрема, цикл фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін передбачає такі нормативні та спеціальні курси:

 1. Книгознавство.
 2. Інформаційне забезпечення філологічних наук.
 3. Електронні видання.
 4. Професійна етика бібліотекаря.
 5. Менеджмент і маркетинг бібліотечної діяльності.

1.3. Система виробничих функцій, типових етапів діяльності та умінь

Фахівець, підготовлений до науково-дослідної, документно-комунікаційної, редакторської, педагогічної та методичної діяльності в галузі книгознавства, бібліотечно-бібліографічної справи, а також здійснення інформаційно-бібліографічної та організаційно-управлінської функцій в різних організаціях і установах, згідно з профілем своєї підготовки. Випускник призначений для роботи в органах управління культури, інформаційно-документних центрах, бібліотеках, навчальних закладах, музеях, архівах, редакціях та видавництвах, на радіо і телебаченні, науково-дослідних та інших спеціалізованих організаціях відповідно до освітнього кваліфікаційного рівня з вищою освітою за типовими номенклатурами посад.

Зважаючи на посади, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій /здійснення певних видів діяльності/ та типових для даної функції завдань діяльності. Кожному етапові відповідає система умінь щодо її вирішення.

Назва галузей та підгалузей, де використовують працю фахівця:

 • галузь – діяльність у сфері освіти, культури, інформації, рекреації;
 • вид економічної діяльності – 93.21 "Інформаційно-документна діяльність";
 • галузеве міністерство – Міністерство культури та мистецтв України;
 • підгалузь – установи та заклади культури і мистецтва.

1.4 Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: Книгознавця, бібліотекаря і бібліографа і може обіймати первинні посади:

 • завідувача структурних підрозділів бібліотеки;
 • бібліотекаря і бібліографа в науково-дослідних закладах, інших установах, пов'язаних з аналізом і прогнозуванням документних комунікацій;
 • наукового працівника інформаційно-документних установ.

1.5. Система практик за спеціальностями 6.020102, 7.02010201, 8.02010201"Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія"

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії забезпечує проведення архівно-музейної, навчально-бібліотечної, виробничої бібліотечної, переддипломної практик, зокрема розроблено програми практик. Обов’язковими для кожного студента, який перебуває на практиці, є щоденник практики, звіт, який відображає зміст виконаної практичної роботи.

Архівно-музейна

Архівно-музейну практику проходять студенти І курсу. Базами проведення практики є Музей мистецтва давньої української книги, Національний музей у Львові, Державний обласний архів Львівської області.

Навчально-бібліотечна

Навчально-бібліотечну практику проходять студенти ІІ курсу. Базою проведення практики є Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України. Під час практики студенти вивчають історію, структуру, завдання і форми роботи відповідної наукової організації та її підрозділів, безпосередньо опановують способи проведення наукової роботи, форми опрацювання матеріалу та викладу результатів досліджень, знайомляться з бібліотечними технологіями.

Виробнича бібліотечна практика

Студенти III курсу проходять у липні на базі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України. Виробнича практика передбачає закріплення на практиці теоретичних знань із бібліотечної справи, безпосередню участь студентів у процесах і операціях.

Переддипломна практика

Переддипломна практика студентів проходить на базі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України у весняному семестрі (лютий-березень). Вони ознайомлюються із науковими виданнями, їхнім змістом, особливостями добору та оформлення публікацій, а також з науковими монографіями співробітників. Студенти беруть участь в наукових засіданнях та обговореннях, засвоюючи форми усного професійного спілкування та поглиблюючи знання відповідних бібліотекознавчих та бібліографознавчих проблем.

Навчальні курси:

доц. Крохмальний Р.О.
Основи наукових досліджень (КМБ-21, КМБ-21з, КМТ-21, КММ-21)
Історія української літератури (КМБ-11)

проф. Романюк М.М.
Оглядові лекції з бібліографознавства (КМБ-41, КМБ-51з)
Оглядові лекції з бібліотекознавства (КМБ-41, КМБ-51з)

проф. Сніцарчук Л.В.
Історія української преси (КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з, КМБ-51з)
Історія книги і періодики Галичини (КМБ-51м)

доц. Біловус Г.Г.
Бібліографознавство (КМБ-11, КМБ-21, КМБ-11з, КМБ-21з, КМБ-31з)
Науковий семінар (КМБ-21, КМБ-31з)
Бібліотечне краєзнавство (КМБ-21, КМБ-31, КМБ-31з)
Історія бібліотечної справи Львівщини (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з)
Оглядові лекції (КМБ-41)

доц. Демчук Н.Р.
Історія бібліотечної справи зарубіжних країн (КМБ-11)
Історія світової бібліографії (КМБ-21, КМБ-21з, КМБ-31з)
Науковий семінар (КМБ-41, КМБ-51з)
Редакційне опрацювання тексту до друку (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з)
Енциклопедична справа (КМБ-21, КМБ-21з, КМБ-31з)
Основи бібліопсихології (КМБ-41–(пр.), КМБ-51з)

доц. Кметь В.Ф.
Історія наукової бібліотеки Львівського університету (КМБ-11, КМБ-11з)

доц. Колосовська О.М.
Бібліотекознавство (КМБ-41, КМБ-41з, КМБ-51з)
Професійна етика бібліотекаря (КМБ-51с, КМБ-61з)
Спецсемінар (КМБ-51с, КМБ-61з)
Професійна етика бібліотечної діяльності (КМБ-51м)
Магістерський семінар (КМБ-51м)

доц. Миклушка І.З.
Основи авторського права (КМБ-41)
Електронні видання (КМБ-51с, КМБ-61з)
Основи книговидання (КМБ-41з)
Основи книговидавництва і поліграфічної справи (КМБ-31)

доц. Хамула О.Г.
Електронні інформаційні ресурси (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з, КМБ-51з, КМБ-61з)

ст. викл. Рибчинська Н.А.
Історія української бібліографії (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-41з, КМБ-51з)
Сучасне бібліографознавство (КМБ-51с, КМБ-61з)
Актуальні проблеми сучасного бібліографознавства (КМБ-51м)

ст. викл. Труш В.В.
Документознавство (КМБ-11, КМБ-11з)
Бібліографознавство (КМБ-11)
Вступ до книгознавства (КМБ-11, КМБ-11з)
Основи наукових досліджень (КММ-21– пр.)
Історія української книги (КМБ-11, КМБ-21, КМБ-11з, КМБ-21з)
Електронні ресурси бібліотек України (КМБ-31, КМБ-31з)
Методика роботи з архівними документами (КМБ-31, КМБ-31з)
Загальне книгознавство (КМБ-51с, КМБ-51м)
Основи інформаційного пошуку (КМБ-11, КМБ-11з)

ст. викл. Пугач Л.Ю.
Інформаційна культура і самоменеджмент студента (КМТ-11)
Історія бібліотечної справи в Україні (КМБ-21, КМБ-21з)
Теорія соціальних комунікацій (КМБ-21, КМБ-21з, КМБ-31з)
Допоміжно-практичні дисципліни книгознавства та інформаційних наук (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з, КМБ-51з)
Історія української бібліографії (КМБ-31– пр., КМБ-41 пр.)
Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг (КМБ-21, КМБ-21з)

ст. викл. Цвіркун І.О.
Основи інформаційного пошуку (КМБ-21, КМБ-21з)
Науковий семінар (КМБ-31, КМБ-41з)
Сучасна бібліотечна політика (КМБ-41, КМБ-41з)
Правові аспекти бібліотечної діяльності (КМБ-41, КМБ-41з)
Законодавче забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності (КМБ-51с, КМБ-61з)

асист. Білоусова Р.З.
Особливості функціонування основних типів бібліотек (КМБ-11–пр., КМБ-11з –пр.)
Історія бібліотечної справи зарубіжних країн (КМБ-11– пр., КМБ-11з– пр.)
Основи наукових досліджень (КМБ-21 – пр.)
Історія світової бібліографії (КМБ-21 – пр., КМБ-21з– пр., КМБ-31з– пр.)
Книгознавча спадщина І. Франка (КМБ-31 – пр., КМБ-31з– пр.)
Історія бібліотечної справи Львівщини (КМБ-31 – пр.)
Бібліотечне краєзнавство (КМБ-21– пр., КМБ-31 – пр.)
Редакційне опрацювання тексту до друку (КМБ-31– пр., КМБ-41 – пр.)
Енциклопедична справа (КМБ-21 – пр., КМБ-21з –пр., КМБ-31з– пр.)
Спеціалізовані бібліотечні зібрання (КМБ-41– пр., КМБ-51з– пр.)

асист. (кандидат історичних наук) Петрій І.Я.
Книжкова культура Галичини (КМБ-21, КМБ-21з)
Соціологія книги і читання (КМБ-31, КМБ-31з, КМБ-41з)
Музейна справа (КМБ-31, КМБ-41з)

асист. (кандидат історичних наук) Седляр О.В.
Еволюція українського книговидання (КМБ-21, КМБ-21з)
Інформаційно-бібліографічне забезпечення гуманітарних наук (КМБ-51с, КМБ-61з)
Пошук інформації в ІС (КМБ-51з – пр.)

асист. (кандидат філологічних наук) Сирота Л.Б.
Загальне книгознавство (КМБ-51с, КМБ-51м, КМБ-61з)
Книговидання і поліграфічна справа: маркетинг і менеджмент книговидавничої діяльності (КМБ-51с, КМБ-51м, КМБ-61з)
Пошук інформації в ІС (КМБ-41, КМБ-41з, КМБ-51з)
Бібліотечна статистика (КМБ-51с, КМБ-61з)
Маркетинг і менеджмент бібліотечної діяльності (КМБ-51м)

асист. Чирук Є.Г.
Бібліографознавство (КМБ-11 – пр., КМБ-21 – пр., КМБ-11з– пр., КМБ-21з– пр.)
Організація бібліотечної справи (КМБ-11 – пр., КМБ-21– пр., КМБ-31 – пр., КМБ-11з– пр., КМБ-21з– пр., КМБ-31з– пр.)
Практика книжкового пам’яткознавства (КМБ-31 – пр., КМБ-31з – пр.)
Бібліотекознавство (КМБ-41– пр.)

- Навчання -

All rights reserved © 2012 - 2018, Гах Ярослав