Публікації

Біловус Г. Тарас Салига : матеріали до бібліографії / Н. Рибчинська, Г. Біловус, І. Яремчук // Тарас Салига. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 239–301; 311–316. – (Серія "Слово про вченого" ; вип. 1).

Біловус Г. Шевченкознавство в науково-публіцистичній спадщині В. Дорошенка // Слово в словаре и дискурсе : сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера. – М.: ООО "Издательство "Элпис", 2006. – С. 698–702.

Біловус Г. Деякі питання мови та стилю Т. Шевченка як об'єкт досліджень львівських учених / Г. Біловус // Українська філологія: досягнення і перспективи: до 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1994. – С. 91–95.

Біловус Г. З історії вивчення фразеології художньої прози Т. Шевченка / Г. Біловус // Slavica Stetinensia. № 9. Zeszyty Naukowe. № 258. Universytet Szcecinshi. – Szczecin, 1999. – S. 221–230.

Біловус Г.Г. Театрознавчий журнал «Просценіум» : бібліографічний покажчик змісту (2001 – 2006) / укл.

Г.Г. Біловус; вступ. ст. М. В. Гарбузюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 80 с.

Біловус Г.Г. Лінгвошевченкознавчі студії: до вивчення фразеології в повістевій спадщині Кобзаря /

Г.Г. Біловус // Ритми сучасної філології: до 50-річчя професора Т. А. Космеди : збірник наук. статей / упоряд. Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАЇС, 2007. – С. 244–252.

Біловус Г.Г. Паремія як засіб інтертекстуальності повістей Т. Г. Шевченка / Г. Г. Біловус // Jezyk. Czlowiek. Dyskurs. – Szczecin, 2007. – S. 395–399.

Біловус Г.Г. До типології інтертекстем повістей Т. Г. Шевченка / Г. Г. Біловус // Slowo. Tekst. Czas : materialy IX z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej. – Szczecin, 2008. – S. 178–183.

Біловус Г. До видання творів Т. Шевченка у Варшаві (1932 – 1939) / Г. Біловус // Krakόw – Lwόw: ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku: jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa (Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r.) : streszczenia referatόw. – Krakόw, 2009. – C. 26.

Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття : матеріали до бібліографії / укл.: Г. Біловус, Н. Рибчинська, Є. Чирук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 252 с.

Біловус Г.Г. Персональна бібліографія на сторінках галицьких часописів 1930-х рр. / Г. Г. Біловус // Матеріали другої наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (Львів, 23 вересня 2010 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 227–233.

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство (2001–2006) : бібліографічний покажчик змісту / укл. Н.Р. Демчук; вступ. ст. Н. Л. Бічуї. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 48 с.

Демчук Н. Художній світ прози Т. Шевченка (проблема психологічного аналізу) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література” / Наталія Романівна Демчук ; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 19 с.

Демчук Н.Демчук Н. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Наталія Демчук // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 4. – С. 15 – 20.

Демчук Н. Синкретична природа бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 3. – С. 164 – 179.

Демчук Н. Концепція посіву бібліопсихологічних цінностей в інтерпретації Івана Франка / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – Вип. 6. – С. 147 – 166.

Демчук Н. Навчання дисциплін книгознавчого циклу у вищій школі : методологічні константи, наукові перспективи в контексті сучасних освітніх змін / Наталія Демчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 25. – С. 206–217.

Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників / Наталія Демчук, Оксана Романюк // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 3. – С. 289–301.

Демчук Н. «Енциклопедія українознавства»: ґенеза й особливості формування структурно-типологічних пріоритетів видання / Н. Демчук // Krakьw – Lwьw : ksi№їki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miкdzynarodova Konferencja Naukowa (Lwьw, 20–22 paџdziernika 2009 r.) : streszczenia referatьw. – Krakьw, 2009. – С. 29–30.

Демчук Н. Пейзаж у прозі Т.Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Львів: ВЦ Львівського державного університету імені Івана Франка ; Вид-во “Літопис”, 1999. – 46 с. – ISBN 966-7007-19-7.

Демчук Н. Портрет у прозі Т.Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Львів : ВЦ Львівського державного університету імені Івана Франка ; Вид-во “Літопис”, 1999. – 44 с. – ISBN 966-7007-18-9.

Демчук Н. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Львів : Каменяр, 1999. – 34 с. – ISBN 5-7745-0767-X.

Демчук Н. De te fabula narratur або Про що розкаже Ендіміон (з психології творчості Т.Шевченка) / Н. Демчук // Дзвін. – 1998. – № 5 – 6. – С. 144–147.

Демчук Н. Варнак (повість) [Електронний ресурс] / Н. Демчук. — Режим доступу: http://www.shevcycl.kiev.ua.

Демчук Н. Портрет [Електронний ресурс] / Н. Демчук. — Режим доступу: http://www.shevcycl.kiev.ua.

Демчук Н. Пейзаж [Електронний ресурс] / Н. Демчук. — Режим доступу: http://www.shevcycl.kiev.ua.

Демчук Н. Інтер’єр [Електронний ресурс] / Н. Демчук. — Режим доступу: http://www.shevcycl.kiev.ua.

Демчук Н. Художній психологічний аналіз: мотивація терміна і теоретична парадигма / Н. Демчук // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – Вип. 1. – С. 189–198.

Демчук Н. Стельмах Михайло Панасович // Довідник з історії України. – К.: Генеза, 2001. – С. 829;

Демчук Н. Стефаник Василь Семенович // Довідник з історії України. – К.: Генеза, 2001. – С. 833.

Демчук Н. Титан української словесності / Наталя Демчук // Львівщина у 2009 році. Знаменні пам’ятні дати краю : календар-щорічник / упоряд. : Лідія Працьовита, Тетяна Грудень ; ЛОУНБ. – Львів, 2009. – С. 15–17.

Колосовська О.М. Еще один экземпляр «Грамматики словенской» Лаврентия Зизания / О. М. Колосовська // Из истории академических библиотек: Сб. науч. трудов. – М., 1983. — С. 217—224.

Колосовська О.М. Видання Львівського Ставропігійського братства фондах відділу рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника АН України / О.М. Колосовська // З історії книги та бібліографії: Зб. наук. праць. — К., 1990. – С.28—32.

Колосовська О.М. Книги з особистої бібліотеки Я.Головацького у фондах відділу рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника АН України / О.М. Колосовська // Тези наук. конф., присвяч. 175-річчю від дня народження Я.Ф. Головацького. – Львів, 1990. – С. 23—26.

Колосовська О.М. The introduction of the literature from the collections of special preservation into the scientific circulation / О. М. Колосовська // Staatsbibiliotek Preussischer Kulturbesitz Veroffentlichungen der Osteuropa – Abteilung. Band 15. – Berlin, 1991. – S. 116—119.

Колосовська О.М. Видання перших кириличних друкарень у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника / О. М. Колосовська // Бібліотека – скарбниця духовності. – К., 1993. — С. 177—181.

Колосовська О.М. Кириличні стародруки у книгозбірні “Студіону” / О. М. Колосовська // Роль бібліотек монастирів, соборів та інших установ у розвитку культури України. – К., 1993. – С. 48—49.

Колосовська О.М. Кириличні стародруки з бібліотеки Богословського наукового товариства у Львові / О. М. Колосовська // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень IV круглого столу (Львів, 9-10 травня 1994 р.). – Львів, 1994.

Колосовська О.М. Вивчення, дослідження і популяризація стародрукованих видань у Львівській науковій бібліотеці ім. В.Стефаника / О. М. Колосовська // Історичне краєзнавство і національне виховання. Матеріали наук.-практ. конф. – Львів, 1994. – С.35—36.

Колосовська О.М. Колекціонування стародрукованих видань у Львові у XIX – першій половині XX ст. / О. М. Колосовська // Книга в соціокультурному просторі (Досвід книговидання XIX—XX ст. і сучасні проблеми). —Львів, 1995. – С. 34—36.

Колосовська О.М. До питання про книгодрукування у Стрятині / О.М. Колосовська // Рогатинська земля: історія та сучасність. – Львів; Рогатин, 1995. – С. 177—179.

Колосовська О.М. Кириличні стародруки з бібліотеки А.С.Петрушевича / О. М. Колосовська // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 47. — 1995. – С. 95—98.

Колосовська О.М. Видання Успенського братства у львівських збірках / О. М. Колосовська // Успенське братство та його роль в українському національно-культурному відродженні: Доповіді та повідомлення наук. конф. 4-5 квітня 1996 р. — Львів, 1996. – С. 84—88.

Колосовська О.М. Кириличні стародруки зі збірки Наукового товариства ім.Т.Шевченка / О. М. Колосовська // Бібліотека НТШ: книги і люди. —Львів, 1996. – С. 22—27.

Колосовська О.М. Бібліографування стародрукованої книги в Галичині / О.М. Колосовська // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики. — Львів, 1996. — С. 58—64.

Колосовська О.М. Стародруки з бібліотеки Віктора Баворовського / О. М. Колосовська // Krakow - Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1996. — С. 48—52.

Колосовська О.М. Стародруки Поторицької бібліотеки Дідушицьких / О. М. Колосовська // Lwow: Miasto — Spoleczenstwo — Kultura. – Krakow, 1996. — S. 74—76.

Колосовська О.М. Доля стародруків з бібліотеки греко-католицької капітули в Перемишлі / О. М. Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України. — Вип.6. — Львів, 1998. – С. 132—139.

Колосовська О.М. Дослідження та колекціонування стародрукованої кириличної книги в Галичині (кінець XVIII – перша половина XX ст.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 1998. — 16 с.

Колосовська О.М. А.С. Петрушевич – колекціонер і дослідник стародрукованої книги / О.М. Колосовська // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку суспільства. — Вип. 2. – Львів, 1998. – С. 151—161.

Колосовська О.М. І. Франко – дослідник та користувач стародрукованої книги / О.М. Колосовська // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 25—27 вересня 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 120—123.

Колосовська О.М. Дослідження історичних колекцій стародруків у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України: Стан і перспективи / О. Колосовська, І. Качур // Krakow - Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. — T. 4. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1999.— С. 65—70.

Колосовська О.М. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України. Вип. 3: Видання друкарень Львова: М.Сльозки, Арсенія Желиборського, Йосифа Шумлянського, монастиря св.Юра / Колосовська О., Гацкова С. – Львів, 2000. – 167с.

Колосовська О.М. Колекція кириличних стародруків з бібліотеки Народного Дому у Львові / О. М. Колосовська // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського. — Вип. 4. – К., 2000. – С. 124— 131.

Колосовська О.М. Маргінальні записи на кириличних стародруках – джерело до вивчення історії культури України / О. М. Колосовська // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наук. праць. – Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. – Київ, 2001. — С. 312—326.

Колосовська О.М. Видання М.Сльозки у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України: електронний каталог / Автори-укладачі Колосовська О., Гацкова С. — Львів, 2001. (технічне виконання — УАД).

Колосовська О.М. Дослідження кириличних стародруків у Львові: історіографічний огляд / О. М. Колосовська // Krakow - Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. — T. 5. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. — С. 59—71.

Колосовська О.М. Коллекция еврейских старопечатных изданий в фондах Отдела редкой книги Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины / О.М. Колосовська // Материалы Девятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Тезисы. — М., 2002. — С. 34—35.

Колосовська О.М. Бібліотека Народного Дому: з історії формування фондів / О. М. Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України. — Вип. 9/10. — Львів, 2002. – С. 114—134.

Колосовська О.М. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України. Вип. 4: Видання Львівського Ставропігійського братства 1591 – 1644 р. / Колосовська О., Гацкова С. – Львів, 2002. – 128 с.

Колосовська О.М. Кирилична стародрукована книга у дослідженнях галицьких учених (кінець XVIII - перша половина XX ст.) / О. М. Колосовська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. — Вип. 10. — К., 2003. — С. 7—36.

Колосовська О.М. З історії формування та дослідження фондів стародрукованих і рідкісних видань Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України / О.М. Колосовська // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: історія, проблеми, перспективи: До 185-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.Мечнікова: Збірник статей. — Одеса, 2003. — С.75— 86.

Колосовська О.М. Автографи на книгах бібліотеки А.С.Петрушевича / О. М. Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України. — Вип. 11. — Львів, 2003. — С. 39—72.

Колосовська О.М. Biblioteka “Narodnego Domu” we Lwowie: tworzenie zespolow i organizacja dzialalnosci / О. М. Колосовська // Krakow - Lwow. Ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX і XX wieku / pod red. J. Jarowieckiego. — T. 6. Cz.1. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. — S. 180—189.

Колосовська О.М. Б. Дідицький – бібліотекар Народного Дому (1884-1901 рр.) / О. М. Колосовська // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України. — Вип. 12. – Львів, 2004. – С. 236—250.

Колосовська О.М. Формування славістичної бібліотеки Антона Петрушевича / О. М. Колосовська // Проблеми слов’янознавства: збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.І.Франка. – Вип. 54. – Львів, 2004. – С. 190–201.

Колосовська О.М. Бібліотека Антона Петрушевича – джерело до вивчення міжслов’янських культурних взаємин / О. М. Колосовська // Kultura ksiazki ziem wschodniego i poludniowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i roznice. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2004. – S.327–344.

Колосовська О.М. “...Обов’язок супроти народу, науки, заведеня...”: місія бібліотекарів Народного Дому у Львові / О. М. Колосовська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. — Вип. 15. — К., 2005. — С. 123—143.

Колосовська О.М. Пилип Свистун (1844-1916) – громадський діяч, редактор, бібліотекар / О. М. Колосовська // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — Львів, 2005. — Вип. 13. — С.526–540. (1 у.а.)

Колосовська О.М. Орест Авдиковський / О.М. Колосовська // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника. — Львів, 2005. —Вип. 12. — С.5. (0,1 у.а.).

Колосовська О.М. Іван Пелех / О.М. Колосовська // Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника. — Львів, 2005. —Вип. 12. — С. 310–311. (0,1 у.а.).

Колосовська О.М. Юліан Яворський / О.М. Колосовська // Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника. — Львів, 2005. —Вип. 12. — С. 509–511. (0,3 у.а.).

Колосовська О.М. “...Заступати інтереси української людности”: діяльність Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові (1930-1939) / О. М. Колосовська // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С.174–180.

Колосовська О.М. Галицькі бібліотеки XVIII – початку XX ст.: стан і перспективи досліджень у відділі рідкісної книги ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України / О. .М. Колосовська, Качур І. // Рукописна і стародрукована книга: Збірник праць. Міжнародна наукова конференція (XII Федоровський семінар), Львів, 23-25 квітня, 2004 р. – Львів, 2006. – С. 84–89.

Колосовська О.М. Діяльність “Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові” (1930-1939) / О. М. Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki. – Т.8. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – S. 64–72.

Колосовська О.М. Міжнародна книгознавча конференція у Кракові / О. М. Колосовська // Записки ЛНБ. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 488–491.

Колосовська О.М. Личная библиотека как составная часть национального книжного наследия (на примере собрания А.С. Петрушевича) / О.М. Колосовська // Книжная культура. Особенности становления и развития: Материалы Российско-Украинского научного форума (Киев, 11 июня 2008 г.) – Москва: Наука, 2008. – С. 48–51.

Колосовська О.М. “Нагорода за кривду” чи “сповнення обов’язку”: Бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908-1947) / О. М. Колосовська // Вісник Львівського університету: серія “Книгознавство, бібліотекознавство”. — Львів, 2008. — Вип. 3. — С. 193–201.

Колосовська О.М. З поля меценатсько-бібліофільських зацікавлень митрополита Андрея Шептицького (1865-1944) / О. М. Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki. – Т.9. – Cz.1. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – S. 120–124.

Колосовська О.М. Праця на благо науки: діяльність Богдана Барвінського в Науковому товаристві імені Шевченка / О. М. Колосовська // Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29-30 квітня 2009 р. – Львів, 2009. – С.58–60.

Колосовська О.М. “Служити науковим силам ” – кредо бібліотечної діяльності Антона Генсьорського (1890-1970) / О. М. Колосовська // Krakow – Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki XIX і XX wieku: jubileuszowa X miedzynarodowa konferencja naukowa, Lwow, 20-22 pazdziernika 2009 r.: Streszczenia referatow. –Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2009. – S. 37.

Колосовська О.М. Портрет бібліотекаря в інтер’єрі інформаційного суспільства / О. М. Колосовська // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 12 листопада 2009 р. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 49–53.

Колосовська О.М. Библиотека Антония Петрушевича – универсальное славистическое собрание второй половины XIX – начала XX в. / О. М. Колосовская // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник. – Киев, 2008. — Вып. 6. — С. 379–391.

Колосовська О.М. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка / О.М.Колосовська, І.О.Цвіркун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : серія : Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Подільський національний університет, Наукова бібліотека; редкол.: О. М.Завальнюк, голова, В. С.Прокопчук, відп. ред. [та ін.]. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – С. 22-26.

Колосовська О. Книжкові пам’ятки у меценатсько-бібліофільських пріоритетах Митрополита Андрея Шептицького (1865-1944) / Колосовська О. // Матеріали другої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 23 вересня 2010 р. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 160–168.

Kolosowska O. Opracowanie naukowe i badania zbiorow starodrukow Lwowskiej Biblioteki Naukowej im.W.Stefanyka / Olha Kolosowska // Libri separati : inspiracje do badan nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Bialorusi, Ukrainy i Litwy / pod red. S.Siess-Krzyszkowskiego i W.Waleckiego. – Krakow : Collegium Columbinum, 2010. – S.31-40.

Колосовська О. Дослідження книжкових пам’яток в Галичині (кінець XVIII –перша половина XX ст.) / Ольга Колосовська // Львівська національна наукова бібліотека імені В.Стефаника: історія і сучасність : матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 28-29 жовтня 2010 р. / відп. ред. М.М.Романюк; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека імені В.Стефаника. – Львів, 2010. – С. 196–200.

Колосовська О. Музей книги: з історії творення / Ольга Колосовська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені В.Стефаника : збірник наукових праць. – Львів : ЛННБУ ім.В.Стефаника, 2010. – Вип. 2 (18). – С.627–640.

Колосовська О. Відділ рідкісної книги: формування та організація фондів, науково- бібліографічне розкриття / Ольга Колосовська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки імені В.Стефаника : збірник наукових праць. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 400–425.

Крушельницька Л.І. Культура Ноа на землях України / Крушельницька Л.І. // НАН ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – 176 с. : 36 іл.

Крушельницька Л.І. Рубали ліс… (Спогади галичанки) / Крушельницька Л.І. – Третє, доп. вид. – Львів: Астролябія, 2008. – 352 с.

Крушельницька Л. Епістолярій Ярослава Пастернака – джерело до вивчення історії української науки / Л. Крушельницька // Krakόw – Lwόw : ksiazki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : jubileuszowa X Miedzynarodova Konferencja Naukowa (Lwόw, 20–22 pazdziernika 2009 r.) : streszczenia referatόw. – Krakόw, 2009. – С. 6.

Миклушка І.З. Перспективні технології електронного видавництва [Текст] / І.З. Миклушка // Міжнар. конф. "Інформ. технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті": тези доп. – Львів, 2005. – С. 19–22.

Миклушка І.З. Веб-сайт для поліграфічної фірми – роздуми на тему [Текст] / І.З. Миклушка, О.Р. Лозовюк // Палітра друку. – Львів, 2005. – № 1. – С. 9.

Миклушка І.З. Стандарт XML як технологічна основа електронних бібліотек [Текст] / І.З. Миклушка // Міжнар. конф. "Теорет. і прикладні аспекти побудови програмних систем". – К., 2005. – С. 160–163.

Миклушка І.З. Методи захисту вмісту WEB - сторінок [Текст] / І.З. Миклушка // Наук.-техн. конф.проф.-викл. складу, наук. співроб. і асп. (Укр. акад. друкарства) : [тези доп. у 2-х ч.] – Львів, 2007. – С. 115.

Кафедра електронних видань Української академії друкарства: біобібліографічних покажчик / укл.: О.В. Мельников, О.М. Василишин; редкол.: В.М. Сеньківський, І.З. Миклушка, О.Г. Хамула. – Львів: Українська академія друкарства, 2009. – 136 с.

- Публікації -

All rights reserved © 2012 - 2018, Гах Ярослав