КАФЕДРА  ФІЛОСОФІЇ МИСТЕЦТВ

ПРО ФАКУЛЬТЕТ -> Кафедра філософії мистецтв

на головну


 

    Кафедра філософії мистецтв – заснована 1 вересня 2011 р. на факультеті культури і мистецтв. Завідувач кафедри – доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України (2008р.) професор Козаренко Олександр Володимирович. На кафедрі працюють: професор, кандидат історичних наук, доктор філософії (УВУ, Мюнхен) Белінська Людмила Семенівна; професор, кандидат мистецтвознавства Павлій Георгій Іванович; доцент кафедри, кандидат філологічних наук Рибчинська Зоряна Богданівна; асистент, кандидат мистецтвознавства Кудринецький Сергій Миколайович; асистенти Конончук Ольга Володимирівна, Патрон Ірина Василівна, лаборанти - Ковальчук Мар'яна Михайлівна, Квасецька Галина Василівна. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямком «Культурологія». Тематика наукових досліджень охоплює, зокрема, проблеми семіотики культури, музичної герменевтики, філософії та богословії музики, історії суспільно-культурного життя Галичини, прикладної культурології тощо.

 

Основні публікації членів кафедри:

проф. Козаренко О.В.

– Козаренко О. Рецепція українською культурною кантати-симфонії Станіслава Людкевича «Кавказ» на вірші Тараса Шевченка / О. Козаренко // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 2009. – Том ССLVIII. – С. 272–276. 

– Козаренко О. В.   Зоф’я Лісса  про природу музичного знака і значення / О. В. Козаренко // Syntagma musicum. – Львів : Сполом, 2010.–  С. 39–45.

– Козаренко О. В. Музика в інтелектуальному просторі Університету / О. В. Козаренко // Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 5-літтю створення кафедри музичного мистецтва, Львів 19 травня 2010 р. – Львів : «Сполом», 2011. – С. 74–79.

Козаренко О. Феномени української національної музичної мови / О. Козаренко. – Львів : НТШ, 2011. – Вид. ІІ. – 286 с.

- Козаренко О. В. Науковий подвиг // Semper tiro. – Дрогобич: «Посвіт». – 2012.  –  С. 131 – 135;

 

- Козаренко О. В. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти// Вісник ЛНУ ім.. І.Франка. Серія мистецтвознавство. - №.11.- С.3- 7;

 

- Козаренко О. В. Під знаком Януша Корчака//Львівсько – Ряшівські наукові зошити. - №1. - Львів- Ряшів, 2013.

 

- Козаренко О. В. В науці у професора Всеволода Воробйова// Київська фортепіанна школа: імена та часи. – К., 2013. – С. 376 – 380.

 

 

доц. Белінська Л.С.

–  Качмар Л. С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів на початку ХХ століття / Качмар Л.С.- Львів: Астролябія, 2002.- 154 с.

– Качмар Л. С. Зміна політичної  культури українців наддніпрянськими емігрантами в Галичині на початку ХХ ст. // Качмар Л.С. Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze.- N 15-16, Warszawa, 2003. -С. 106-118.

– Качмар Л.С. Іван Теодор Рудницький: життя на тлі історії. Львів / Качмар Л.С.  Астролябія, 2006.- 215 с.

Белінська Л.С. Культурологічне значення культурного ландшафту / Л.С.Белінська, С.І. Кукурудза // Наукові записки Вінницького педагогічного університету. – 2010. – Вип. ІІІ. – С. 214–218. 

- Белінська Л.С. видала монографію Експлікація родинної традиції у громадянський дискурс Галичини. Львів, Простір М, 2012. - 375 с.

- Белінська Л. Українець у галицькому «Сибіру»: штрихи до портрета Володимира Навроцького (1847-1882) / Л. Белінська // Вісник ЛНАУ. №.24. 2013. С.61-72.

- Белінська Л. Історичні умови як спосіб деформації родинної традиції українців на початку ХХ ст. / Л. Белінська // Вісник Рівненського лінгвістичного університету. № 12. 2013. С. 34-48.

- Белінська Л. Епістолярне спілкування Сидори Навроцької-Паліїв з Іваном Франком /Л. Белінська // Науковий Вісник музею Івана Франка у Львові. № 11. С. 23-34.

- Белінська Л. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або “ритуали повернення” американських українців (1975-1991 роки) / Л.Белінська/ / Вісник ЛНУ ім.. І.Франка. Серія мистецтвознавство. №.13. С.

 

доцент Рибчинська З.Б.

–Рибчинська, З. Символ як "текстова стратегія": поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків "Музаґету"/З. Рибчинська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. 2008. Випуск 44. Частина ІІ. – С.276-87.

– Rybczyńska, Zoriana. Krajobraz jako cultus agri i cultus animi // I. Topp, K. Łukasiewicz (red): Kultura jako cultura, Prace Kulturoznawcze XII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3345, Wrocław 2011, s. 231-242

– Сосновська, Данута. Університет на роздоріжжі історій / Данута Сосновська, пер. з пол. З. Рибчинська. – Львів : Центр гуманітарних досліджень ; Київ : Смолоскип, 2011. – 64 с. («Університетські діалоги», №13).

- Рибчинська З. Дискурс пам’яті у просторі модерного міста: проспект Свободи у Львові // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К.: «Стародавній Світ», 2012. – С. 108.  

- Рибчинська З. Творчість Дмитра Загула: шукання на грані // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Українське літературознавство. – Випуск 75. – Львів, 2012. – С. 211-231.

- Рибчинська З.Б. W poszukiwaniu muzyki sfer: o praktykach artystycznych Pawła Tyczyny i Mikołajusa Konstantinasa Čurlionisa // Prace Kulturoznawcze XV: Natura (w) granica(ch) kultur / Рod red. K. Łukasiewicza i I. Topp. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2012. – S. 163-176 (Acta Universitatis Wratislaviensis. – № 3326).

 

 

 

© 2013 Розробка та підтримка сайту Остап Грицко